ብመንግስቲ ናይ ዝሕገዙ ስደተኛታት ምጥያስን ናይ ስራሕ ተሞክሮን ኣብ ብርቲሽ ኮሎምቢያ

እንዃዕ ብደሓን መጻእኩም ብኽብረትኩም ነዚ መሕትት ቅድሚ ምምላእኩም ነዚ ሓበረታ ኣንብቡ።

ኣብዚ "ብመንግስቲ ናይ ዝተሓገዙ ስደተኛታት ማሕበራዊ ውህደትን ናይ ስራሕ ውጽኢትን ኣብ ብርቲሽ ሎምብያናይ 10 ዓመታት ተሞክሮ ግምገማን ናይ ዝመጽእ መደብ ምግባርን' ዝብል መጽናዕቲ ንምስታፍ ዝምላእ ናይ ፍቃድ መውሃቢ ቅጥዒ

ናይዚ መጽናዕቲ ቀንዲ መራሒ፡  ዶር. ዳኒ ኤል ሂበርት ክፍሊ ጂኦግራፊ ዩኒቨርስቲ ብርትሽ ኮሎምቢያ

1984 ወስት ሞል ቫንኮቨር ቢ ሲ  ንካናዳ V6T 1Z2  |  dan.hiebert@ubc.ca

ተሓጋጋዚት መጽናዕቲ፡  ግራይስ ኒውተን ክፍሊ ጂኦግራፊ ዩኒቨርስቲ ብርትሽ ኮሎምቢያ

1984 ወስት ሞል ቫንኮቨር ቢ ሲ  ንካናዳ V6T 1Z2|  grace.newton@alumni.ubc.ca

ዋሕስ፡ ወይ መዋሊ እዚ መጽናዕቲ እዚ ብቤት ጽሕፈት ስደተኛታትን ፈለስትን ዜግነትን ካናዳ ዝምወል እዩ።

ዕላማ፡ እዚ ፕሮጀክት እዚ ብናይ መንግስቲ ካናዳ ዝምወሉ ስደተኛታት ኣብ ብርቲሽ ኮሎምብያ ኣብዘን ዝሓለፋ 10 ዓመታት ከመይ ከምዝተጣየሱ ዘጽንዕ እዩ ። ስደተኛታት ንናይ መንግስቲ ማሕበራዊ መሳለጥያታት  ኣብ ብርቲሽ ኮሎምብያ ከመይ ከዝጥቀምሉ ዝምርምር እዩ። እቶም ስደተኛታት ድማ ነዚ መሳለጥያታት ከመይ ከምዝርድእዎን ከምዝጥቀምሉን ምሕታት እዩ። ዕውት ምጥያስ ንከይገብሩ ንስደተኛታት ዘጋጥሞም ቀንዲ ብድሆታት ምፍላጥ ካብቲ ቀንዲ ዕላማ ናይዚ መጽናዕቲ እዩ። ዝተገብሩ ናይ ፌደራላዊ ሕግታት ለውጢ እንታይ ጽልዋ ኣብ ምጥያስ ስደተኛታት ከምዝነበሮም ንምፍላጥን ኣገደስቲ ለበዋታት ንምሕላፍን ዝዓለመ መጽናዕቲ እዩ።   

ኣገባብ መጽናዕቲ፡ ኣብ ካናዳ ናይ ምጥያስካ ተሞክሮ ብዝምልከት ኣብ ኢንተርነት ዝምላእ መሕትት ክትመልእ ኢኻ። ኣብዚ መሕትት እዚ ስምካ ኣይጥቀስን እዩ።  እዚ መሕትት እዚ ካብ 10 ክሳብ15 ደቓይቕ ይወስድ። ብዛዕባ መዓልታዊ ህይወትካ፣ ስራሕካ ትምህርትኻ፣ መነባብሮኻ ዝድህስሱ ሕቶታት እዮም። ነዚ መሕትት እዚ ምምላእ ብወለንታኻ ዝግበር እዩ። ተሳትፎኻ ኣብ ዝኾነ ጊዜ ከተቋርጾ ትኽእል ኢኻ። 

ውጽኢት ናይዚ መጽናዕቲ፡ ጽሟቕ ውጽኢት ናይዚ መጽናዕቲ እዚ ብዝተፈላለዩ ቛንቛታትን ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ መጽናዕቲ ጽሑፋትን ዌቢናራትን ዝኣመሳሰሉን ክዝርጋሕ እዩ።   ኣብ ናይ ግረይስ ነውተን ናይ ማስተር ጽሑፍ እውን ክጥቀስ እዩ። 

ጥቕሚ ናይዚ መጽናዕቲ፡ ኣብዚ መጽናዕቲ ብምስታፍካ ትርኽቦ ቀጥታዎ ረብሓ ከይህሉ ይኽእል። እንተኮነ ግና እዚ መጽናዕቲ ተሞክሮኻ ከተካፍል ኣፍደገ ይኸፍተልካ ኣሎ። በዚ ድማ ነቶም ብድሕሪ ሕጂ ዝመጹ ዝወሃብ ኣገልግሎት ንክመሓየሽ ተበርክት ኣለኻ።

ተኽእሎ ናይ ሓደጋ፡ እዚ መሕትት እዚ መዓልታዊ ህይወትካ ዝምልከቱ ሕቶታት ብምሕታት ክርብሸካ ይኽእል ይኸውን። እንተኾነ ኣብ ዝኾነ ጊዜ ምምላስ ከተቛርጾን ካብዚ መጽናዕቲ ድማ ክትስሕብን ትኽእል ኢኻ። ንምንታይ ካብዚ መጽናዕቲ ከምዘቛረጽካ ዝሓተካ የልቦን።

ስቱርነት፡ ኣብዚ መሕትት እዚ ስምካን ኣድራሻኻን ኣይንሓተካን ኢና። ዝእከብ ሓበረታ ኩሉ ብስቱር ክተሓዝ እዩ። ኣብ መፍትሕ ዘለዎ ሳንዱቕ ክተሓዝ እዩ። ድሕሪ እዚ መጽናዕቲ ዝተኣከቡ ሓበረታት ኣብ ስቱር መትሓዚ ክዕሸግ እዩ። ድሕሪ 5 ዓመታት ድማ ክቕደድን ክድርበን እዩ።

ዝኽፈል ገንዘብ፡  ኣብዚ መሕትት ብምስታፍካ እትወሃቦ ገንዘብ የልቦን።

ዝያዳ ሓበረታ ምስእትደሊ፡  ብዛዕባ እዚ መጽናዕቲ ዝኾነ ሕቶ ምስዝህልወካ ንዶር. ዳኒኤል ሂበርት (dan.hiebert@ubc.ca) ወይ ድማ ግረይስ ኒውተን (grace.newton@alumni.ubc.ca) ክትውከስ ትኽእል።

ስክፍታ ምስዝህልወካ፡ ኣብዚ መጽናዕቲ እዚ ብምስታፍካ ዝተሰምዓካ ቅሬታ ምስ ዝህሉ ናይ መጽናዕቲ ተሳተፍቲ ስክፍታ ዝቕበል መስመር ክትድውል ወይ ክትጽሕፍ ትኽእል (604-822-8598: RSIL@ors.ubc.ca: 1-877-822-8598)።

ምስምማዕ ወይ ፍቓድ ምሃብ፡ እዚ መሕትት እዚ ምምላእ ብወለንታኻ ዝግበር እዩ። ኣብ ዝኾነ ጊዜ ከተቋርጾ ትኽእል ኢኻ። ነዚ ዝስዕብ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ ፡መሕትት ምጅማር፡ ምስእትጥውቕ ኣብዚ መሕትት እዚ ክትሳተፍ ፍቓደኛ ከምዝኾንካ የመልክት ። 

ዕድሜኻ ካብ 14 ክሳብ 17 እንተኾይኑ ወለድኻ ወይ ሕጋውያን ሓላፍነት ዘለዎም ነዚ መሕትት እዚ ከንብብዎ ይግባእ። ብተወሳኺ እውን ነዚ ዝስዕብ ከንብብዎ ይግባእ።  

ናይ በጽሒ ፎርም ፥  ናይ ጋር መጽናዕቲ

ኣርእስቲ ናይ መጽናዕቲ ፤ ብመንግስቲ ናይ ዝተመወሉ ስደተኛታት ኣብ ብርቲሽ ኮሎምቢያ ናይ ምጥያስን ናይ ስራሕ ውጽ ኢትን ብዝምልከት ናይ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ተሞክሮ ምግምጋምን ናይ መጻኢ መድብ ምግባርን 

መን እዩ ተሓታቲ ናይዚ መጽናዕቲ ? ዶር. ዳኒኤል ሂበርት ፕሮፈሰር ኣብ ክፍሊ ጂኦግራፒ ዩኒቨርሲቲ ብርቲሽ ኮሎምቢያ ሓላፊን ተሓታትን ናይዚ መጽናዕቲ እዩ ግረይስ ኒውተን ተማሃሪት ናይ ክፍሊ ጆግራፊ ዩኒቨርስቲ ብርቲሽ ኮሎምቢያ ድማ ናይዚ መጽናዕቲ ተሓጋጋዚት እያ።  እዚ መጽናዕቲ እዚ ብቤት ጽሕፈት ስደተኛታትን ፈለስትን ዜግነትን ካናዳ ዝምወል እዩ። ዝኾነ ሕቶ ብዛዕባ እዚ መጽናዕቲ እዚ  ምስዝህልወኒ ንዶር. ዳኒኤል ሂበርት (dan.hiebert@ubc.ca) ወይ ድማ ግረይስ ኒውተን (grace.newton@alumni.ubc.ca) ክውከስ እኽእል።

ዕድመ ኣነ ሓደ ካብቶም ብመንገዲ ናይ መንግስቲ ካናዳ ዝተሓገዙ ወይ ዝተመወሉ ስደተኛታት ስለዝኾንኩ ኣብዚ መጽናዕቲ ክሳተፍ ተዓዲመ ። ኣብዘን ዝስዕባ ገጻት ብዛዕባ ዕላማ ናይዚ መጽናዕቲ ተጠቒሱ ኣሎ እዚ ድማ ንዓይ ንክሳተፍ ወይ ድማ ንከይሳተፍ ንክውስን ዝሕግዘኒ ሓበረታ እዩ። ኣብዚ መጽናዕቲ እዚ ንክሳተፍ ማንም ሰብ ኣየገደንን፣ ኣብ ዝኾነ ጊዜ ድማ ኣብዚ መጽናዕቲ ምስታፍ ቛርጾ እኽእል።

ኣብዚ መጽማዕቲ ብግዲ ድየ ዝሳተፍ ዘለኹ፡ ፍቃደኛ እንተዘይኮይነ ኣብዚ መጽናዕቲ እዚ ክሳተፍ ዘገድደኒ ሰብ የልቦን። ኣብዚ መጽናዕቲ እዚ ንክሳተፍ ምስዝውስን ፣ ኣብ ዝኾነ ጊዜ ድማ ነዚ መጽናዕቲ ምስታፍ ከቛርጾ እኽእል። ኣብዚ መጽናዕቲ ክሳተፍ እንተድኣ ወሲነ ብክታመይ ከረጋግጽ ይግብኣኒ።  ምናልባት እውን ወለደይ ወይ ኣብ ልዕለይ ሕጋዊ ሓለፍነት ዘለዎም ኣብዚ መጽናዕቲ እዚ ንክሳተፍ ክሰማማዑ ኣለዎም። ነዚ ስምምዕ ድሕሪ ምፍራመይ እውን እንተኾነ ኣብዚ መጽናዕቲ ምስታፍ ናይ ምቁራጽ መሰለይ ዝተሓለወ እዩ። ነዚ ተዋሂቡኒ ዘሎ ሓበረታ ከንብቦን ክርድኦን ግዜ ክወስድ ይግብኣኒ። ምስ ስድራ ቤተይ እውን ክዛተ ኣለኒ ቅድሚ ኣብዚ መጽናዕቲ ምስታፈይ። ኣብ ታሕቲ ተጠቑሱ ዘሎ ዝኾነ ነገር ዘይተረድኣኒ ነገር ምስዝህሉ ንዶር. ዳኒኤል ሁበርት ወይ  ንግረይስ ነውተን ክውከስ እኽእል ። ኣብዚ መጽናዕቲ ክሳተፍ ወይ ድማ ከይሳተፍ ክውስን እክእል ። ወላ ሕጂ ክሳተፍ ፍቓደኛ እንተኾንኩ ሓሳባተይ ክቅይር መሰል ኣሎኒ። ብምንታይ ምኽንያት ከምዝገደፍክዎ ክገልጽ እውን ኣይግደድን።  ኣብ ዝኾነ ጊዜ ኣብ ዝኾነ እዋን ንሓላፍቲ ናይዚ መጽናዕቲ ዘሎኒ ሕቶ ክሓትት መሰል ኣሎኒ።

ንምንታይ ነዚ መጽናዕቲ ነካይዶ ኣሎና ? እዚ መጽናዕቲ ብመንግስቲ ናይ ዝተመወሉ ስደተኛታት ኣብ ብርቲሽ ኮሎምብያ ከመይ ከምዝነብሩ ንምግምጋም እዩ። እዚ መስርሕ እዚ ምውህሃድ ክበሃል ይከኣል። እዚ ድማ ከም ስራሕ ምርካብ፡ ገዛ ምርካብን፡ ኣዕሩኽቲ ምጥራይን ክኸውን ይኽእል። እዚ መጽናዕቲ እዚ ብዛዕባ ዝተፈላለየ ኩነታት ህይወተይ ኣብ ካናዳ ምስ መጻእኩ ዝተሞከርክዎ ክሓተኒ ይኽእል። እንታይ ሓጊዙኒ ወይ ድማ እንታይ ዝያዳ ክሕግዘኒ ምኸኣለ ነይሩ ዝብል ተሞክሮይ ክሓተኒ ይኽእል።  እቲ ኣነ ዝህቦ መልሲ ድማ ነቶም ነዚ መጽናዕቲ ዘካይዱ ናይ ሓደ ብመንግስቲ ዝተሓገዘ ስደተኛ ተሞክሮ እንታይ ከምዝመስል ንክርድእዎ ይሕግዝ። ኣብቲ ብድሕሪ እዚ ዝስዕብ መጽናዕቲ ናተይ ሓበረታ ክይህሉ ይኽእል። ሪፖርት ድማ ናብ ኢሚግረሽን ካናዳ ክለኣክ እዩ።

እንታይ እየ ክኸውን ኣብዚ መጽናዕቲ ብምስታፈይ ? ኣብዚ መጽናዕቲ ክትሳተፍ እንተድኣ ወሲንካ ንመዓልታዊ መነባብሮኻ ዝምልከት ሕቶታት ክንሓተካ ኢና። ከም በዓል ትምህርቲ፣ ገዛካ፣ ስራሕካ፣ ስድራኻ ክንሓተካ ኢና።  እዚ ድማ ከባቢ 10-15 ደቂቅ ይወስድ ይኸውን።

ገለ ሕማቕ ከጋጥመኒ ይኽእል? ኣብዚ ብምስታፍካ ሕማቕ ነገር የጋጥመካ ኢልካ ምሕሳብ ለቢድ እዩ። እንተኾነ ግና ገለ ሕቶታት ምስሓተትናካ ደስ ዘየብል ስምዒት ወይ ሓዘን ወይ ፍርሒ ክስምዓካ ይኽእል ይኸውን። ነዚ ስምዒታት ብዝምልከት ዝኾነ ሓገዝ ምስእትደሊ ድማ ናብ ክሕግዙኻ ዝኽእሉ ክንመርሓካ ኢና። ኣብ ዝኾነ ግዜ ድማ ነዚ መጽናዕቲ ከተቛርጾ ትኽእል ኢካ በዚ ድማ ዝኮነ ሰብ ዝቑጥዓካ የልቦን።

ኣብዚ መጽናዕቲ ምስታፍ ጥቕሙ እንታይ እዩ ? ኣብዚ መጽናዕቲ ብምስታፈይ ብቕጥታ ዝረብሓሉ የብለይን። እንተኾነ እቶም ነዚ መጽናዕቲ እዚ ዘካይዱ ኣነ ዝህቦ ሓበረታ ሓደ ብመንግስቲ ዝመጸ ስደተኛ እንታይ ዓይነት ተሞክሮ ከምዘለዎ ንክርድኡ ይድግፎም።

መን ይፈልጥ ኣነ ኣብዚ ይሳተፍ ከምዘለኹ?  ኣነን ስድራ ቤተይን እቶም ነዚ መጽናዕቲ ዘካይዱ ዘለዉን። ውጽኢት ናይዚ መጽናዕቲ ክዝርጋሕ እንከሎ ስመይ ይኹን ካልእ ኣነ ዝሃብክዎ ሓበረታ ንዓይ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ከፍልጠኒ ዝኽእል ሓበረታ ኣይዝርጋሕን እዩ።

ብዛዕባ እዚ መጽናዕቲ ዝኮነ ሕቶ ምስዝህልወኒ ንመን ክሓትት ይኽእል? ንዝኾነ ሕቶ ንዶር ዳኒኤል ሂበርት ወይ ድማ ን ግረይስ ኒውተን ትውከስ ይከኣል። ዝኾነ ሕቶ ብዛዕባ እዚ መጽናዕቲ እዚ  ምስዝህልወኒ ንዶር. ዳኒኤል ሂበርት (dan.hiebert@ubc.ca) ወይ ድማ ግረይስ ኒውተን (grace.newton@alumni.ubc.ca) ክውከስ እኽእል።

ብዛዕባ እዚ መጽናዕቲ ዝኾነ ስክፍታ ምስዝህልወኒ ንመን ክውከስ ይኽእል? ዝኾነ ስክፍታ ምስዝህልወኒ ኣብ መጽናዕቲ ንዝሳተፉ ዘጋጥሞም ስክፍታ ወይ መረረ ዝቕበል ኣብ ዩኒቨርስቲ ብርቲሽ ኮሎምቢያ በዚ ኢማኢል ወይ ተለፎን ክትውከስ ይከኣል። 604-822-8598 ወይ ድማ RSIL@ors.ubc.ca ወይ ድማ 1-877-822-8598.

ኣብ ታሕቲ ዘሎ ምልክት ምጥዋቕ ማለት፡

  • ነዚ ኣንቢበዮን ተሰማሚዔሉን እየ ማለት እዩ።
  • ከንብቦን ክርዶን እኹል ግዜ ወሲደ ኣለኹ ማለት እዩ።  ኣድላይ እንተኮነ እውን ምኽሪ ሓበረታ ክሓትት ክኢለ እየ።
  • ሕቶ ክሓትት ዕድል ተዋሂቡኒ ኣዕጋቢ መልሲ ድማ ረኪበ።
  • ኩሉ ብዛዕባይ ዝእከብ ሓበረታ ብስቱር ከምዝተሓዝ ተገንዚበ።
  • ተሳትፎይ ኣብ ናተይ ፍቓድ ዝሙርከስን ኣብ ዝኾነ ግዜ ድማ ከቛርጾ ከምዝኽእልን እርዳእ።
  • ኣብ ዝኾነ ግዜ ዝኾነ ዘሎኒ ሕቶ ክሓትት ከምዝኽእል እርዳእ።
  • ኣብዚ ዝስዕብ እንተድኣ ስመይ ጽሒፈ ኣብዚ መጽናዕቲ ንክሳተፍ ከምዝወሰንኩ ከምዝተሰማማዕኩን ይገልጽ።

There are 69 questions in this survey.

A note on privacy
This survey is anonymous.
The record of your survey responses does not contain any identifying information about you, unless a specific survey question explicitly asked for it. If you used an identifying token to access this survey, please rest assured that this token will not be stored together with your responses. It is managed in a separate database and will only be updated to indicate whether you did (or did not) complete this survey. There is no way of matching identification tokens with survey responses.